Tetrapylon

Ruins of Palmyra

Dawn at the Tetrapylon, the former Roman ruins of Palmyra near today’s Tadmur desert oasis (Syria)