Athens Acropolis

Athens Acropolis

The Parthenon of deserted Athens Acropolis at sunrise